Cultuursmakers

Brussel Oost (Evere, Haren en Schaarbeek)

Privacy verklaring

Cultuursmakers Brussel-Oost

Op 25 mei 2018 treedt de Europese richtlijn General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking.

Omdat Cultuursmakers Brussel-Oost sterk begaan is met de bescherming van je gegevens sturen wij je deze brief met onze privacyverklaring, die je verder kunt lezen.

Eveneens bijgevoegd een document “Toestemming en akkoord met de privacyverklaring.”

Het is van het grootste belang dat je beide documenten grondig leest. Heb je vragen? Contacteer ons.

Een gevolg van deze richtlijn is dat we je geen briefwisseling, onder welke vorm ook, mogen sturen zonder jouw toestemming.

Misschien heb je die nog niet gegeven. Daarom vragen we je  om deze toestemming te geven. Klik daarom op deze link, vul het formulier in en stuur het terug.

Als je geen toestemming geeft moeten we je spijtig genoeg schrappen van onze verzendlijst maar dat wil je natuurlijk niet.

Heb je daarentegen je toestemming reeds gegeven, mag je deze nieuwsbrief negeren.

Wens je daarentegen geen briefwisseling meer te ontvangen, gelieve dan uit te schrijven door de knop " hier afmelden" te kiezen. Deze knop staat onderaan deze nieuwsbrief.

Je hebt ook steeds de mogelijkheid om je gegevens op te vragen, te wijzigen en ook te vragen om "vergeten" te worden.

Ook uitgebreide informatie op onze website www.cultuursmakers.be/Brussel-Oost

Onze excuses voor deze ietwat drastische tekst maar “dura lex sed lex” en we vragen graag je begrip voor deze ook voor ons moeilijke situatie.

Je bestuur Johan Holvoet, Pascale Merckaert en Frank Van De Craen

  

Privacyverklaring


Cultuursmakers Brussel-Oost hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Cultuursmakers Brussel-Oost
p/a Johan Holvoet
Leon Mahillonlaan 73

1030 Brussel
brusseloost@cultuursmakers.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Cultuursmakers Bussel-Oost verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Cultuursmakers Brussel-Oost (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Cultuursmakers vzw of Cultuursmakers Brussel-Oost geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze (verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen).

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

Cultuursmakers Brussel-Oost bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Alle personen die namens Cultuursmakers Brussel-Oost van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

BASIS PRIVACYVERKLARING OP 26 MEI 2018. U WORDT PERSOONLIJK OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN.

 


Johan Holvoet
Voorzitter

 

  

 

Toestemming en akkoord privacyverklaring
Toestemming en akkoord met de Privacy- verklaring

Ik, …………………………. (Naam en voornaam), met adres …………………………. (Straat en Nr./bus) in …. (Postcode) ………………. (Gemeente)

Verklaar hierbij:
De privacyverklaring van Cultuursmakers Brussel-Oost gelezen te hebben en er mee akkoord te gaan;
Toe te stemmen om mij op mijn e-mail- of postadres nieuwsbrieven, uitnodigingen en briefwisseling toe te sturen;


Mijn toestemming te verlenen aan Cultuursmakers Brussel-Oost om volgende personalia van mij te verzamelen, op te slaan en te gebruiken voor haar administratie en de organisatie van haar activiteiten (wandelingen, bezoeken, lezingen, (bus)reizen al dan niet met verzekering,):
Naam en voornaam, adres, telefoon- en Gsm-nummer, e-mailadres, geboorteplaats en –datum, geslacht, talenkennis;

 


Andere persoonlijke gegevens enkel vrij te geven na aanvraag en mijn uitdrukkelijke toestemming.

          Plaats                                           Datum                             Naam, voornaam


                                            Handtekening

 

 


Cultuursmakers Brussel-Oost is een gesubsidieerde socio-culturele vereniging werkzaam als afdeling van Cultuursmakers vzw.


Deze Nieuwsbrief is uitgegeven door Cultuursmakers Brussel-Oost en verstuurd via Laposta.
Bestuursleden: Johan Holvoet, Pascale Merckaert en Frank Van De Craen
Contact: Johan Holvoet
Tel: 0471/04 71 37
e-mail: brusseloost@cultuursmakers.be
website: www.cultuursmakers.be/brussel-oost
Bank: BE55 7310 5133 9344

 

Financiële steun vanwege Cultuursmakers en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

<
>
x