Cultuursmakers

Singlesvereniging Soltero

Privacyverklaring

Privacyverklaring Cultuursmakers Soltero 

Cultuursmakers Soltero hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie
geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
We houden ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de “Algemene
Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van 27 april 2016.

Dit betekent in ieder geval dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Cultuursmakers Soltero
Vooruitgangsstraat 32
8500 Kortrijk
soltero@cultuursmakers.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens worden door Cultuursmakers Soltero verwerkt ten
behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Cultuursmakers Soltero;
 • om het ledenbestand van Cultuursmakers Soltero te kunnen bijhouden;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (met toestemming van de betrokkene).

In het kader van de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens
van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email);
 • persoonlijke kenmerken (geboortedatum).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen. 


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij
gebruik van een derde partij voor het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en
uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee Cultuursmakers vzw of Cultuursmakers Soltero geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te
allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijnen

Cultuursmakers Soltero bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is
vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na hun laatste gebruik bijgehouden,
behalve de gegevens in het ledenbestand, de verslagen van de werkgroepvergaderingen en
het kasboek. Deze informatie wordt eeuwig bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens Cultuursmakers Soltero van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons
kan opnemen.


Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
ervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heeft u recht op overdracht van de door u verstrekte gegevens: aan uzelf of (in opdracht
van u) direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hieromtrent direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht om klacht in te
dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming in België.

Wijziging van dit privacystatement

Cultuursmakers Soltero kan zijn privacystatement te allen tijde wijzigen.
Van deze eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 23 november 2020.

<
>
x