Cultuursmakers

Brasschaat

Privacyverklaring

Cultuursmakers Brasschaat

Cultuursmakers Brasschaat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke
gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacyverklaring;
 de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Cultuursmakers  Brasschaat,
Prins Kavellei 114,
2930 Brasschaat
brasschaat@cultuursmakers.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Cultuursmakers  Brasschaat verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden en rechtsgronden
 om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Cultuursmakers Brasschaat
(in uitvoering overeenkomst)
 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (met toestemming betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:
 Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 Persoonlijke kenmerken: geboortedatum
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij
gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Cultuursmakers vzw of
Cultuursmakers Brasschaat geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze
(verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen).

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming
ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Cultuursmakers Brasschaat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens
worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;
 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
 Alle personen die namens Cultuursmakers Brasschaat van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
of technische incidenten;

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons
kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen
bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy
bescherming.

Wijziging privacy statement

Cultuursmakers Brasschaat kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we
een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 maart 2018. 

<
>
x