Cultuursmakers

Deurne/Berchem

Privacy

De nieuwe Europese regelgeving verplicht ons onderstaande informatie aan u door te geven. 
U hoeft niets te doen, behalve indien u een bezwaar wil maken over het bewaren van uw persoonlijke gegevens.

Privacyverklaring

Cultuursmakers Deurne-Berchem wil heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

− uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
− de verwerking van uw persoonsgegevens beperken we tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
− vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
− passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
− geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
− op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.   

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Cultuursmakers Deurne/Berchem,  de Gryspeerstraat 28 2100 Deurne of via deurne@cultuursmakers.be.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

-  uw persoonsgegevens worden door Cultuursmakers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden 
− om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten
– voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 − Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 − Persoonlijke kenmerken: geboortedatum 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

 Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 - het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 
 - het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …); 
 - het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Cultuursmakers vzw of Cultuursmakers Deurne/Berchem geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.

Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.   

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.   

Bewaartermijn

Cultuursmakers Deurne/Berchem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.  

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Alle personen die namens Cultuursmakers Deurne/Berchem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.   

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Wijziging privacy statement 

Cultuursmakers Deurne/Berchem kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 mei 2018.

 

<
>
x