Cultuursmakers

Keerbergen

Privacyverklaring

Privacyverklaring Cultuursmakers Keerbergen

Cultuursmakers Keerbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
Cultuursmakers Keerbergen, Mechelsebaan 117, 3140 Keerbergen, keerbergen@cultuursmakers.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door Cultuursmakers Keerbergen verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden en rechtsgronden 
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Cultuursmakers Keerbergen
• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, 
opslagen, verzamelen en verwerken:
• persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• persoonlijke kenmerken: geboortedatum
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 


Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik 
van een derde partij voor: 
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …); 
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Cultuursmakers vzw of Cultuursmakers Keerbergen geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze (verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen). 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons 
hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te 
trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Bewaartermijn
Cultuursmakers Keerbergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden 
maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.
Beveiliging van de gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
• alle personen die namens Cultuursmakers Keerbergen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan.
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij 
van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan 
opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een 
deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy
Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Wijziging privacy statement 
Cultuursmakers Keerbergen kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een 
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14 april 2018. 

<
>
x