Cultuursmakers

Knokke-Heist

PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei 2018 trad de Europese richtlijn GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) in werking. Deze richtlijn benoemen we in het Nederlands ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG). Wij van Volksontwikkeling Knokke-Heist zijn sterk begaan met de bescherming van uw gegevens. We sturen u dan ook deze e-mail met (zie onder) ONZE PRIVACYVERKLARING. Toen u lid werd van Volksontwikkeling Knokke-Heist en bij de hernieuwing van uw lidmaatschap - jaarlijks - bezorgde u ons uw e-mailadres omdat u wou intekenen op onze Nieuwsbrief en tot op vandaag hebben we u steeds trouw herinnerd aan en uitgenodigd op onze activiteiten zoals vermeld op de gezinskaart Volksontwikkeling en in ons halfjaarlijks verschijnend ledenblad De Hoofdzaak. U hoeft ons niet meer in te lichten. U blijft de Nieuwsbrief en uitnodigingen ontvangen.
Wilt u daarentegen geen e-mails meer van ons ontvangen, dan stuurt u ons gewoon een e-mail. In dat geval garanderen wij u dat wij uw naam en alle andere gegevens onmiddellijk uit ons bestand zullen verwijderen.Ter controle voor het orgaan dat zal toezien op het toepassen van onze privacyverklaring garanderen wij dat wij een lijst bijhouden met alle namen van onze leden die op onze Nieuwsbrief hebben ingetekend.

Hieronder de privacyverklaring van Volksontwikkeling Knokke-Heist

In de verklaring lees je onder andere:
* waarvoor Volksontwikkeling Knokke-Heist uw gegevens gebruikt
* hoe Volksontwikkeling uw gegevens bewaart en beveiligt
* wat uw rechten zijn in verband met uw persoonsgegevens

Voor u als Nieuwsbriefabonnee wil dat zeggen dat we uw gegevens alleen gebruiken om Nieuwsbrieven / uitnodigingen / herinneringen te versturen. U kan zich ook altijd uitschrijven. Volksontwikkeling Knokke-Heist beveiligt en bewaart je gegevens zorgvuldig, net zoals we dat vóór 25 mei 2018 al deden.

Zit je nog met vragen hierover? Aarzel niet om ons te contacteren:

Dominiek Segaert, voorzitter Volksontwikkeling Knokke-Heist en Cultuursmakers Knokke-Heist - dominiek.segaert@skynet.be

Annie Poissonnier, voorzitster Davidsfonds Knokke - annie.poissonnier@gmail.com

Christiaan Anseeuw, verantwoordelijke verzenden Nieuwsbrieven / uitnodigingen - canseeuw@gmail.com

Luc Van Belleghem, opvolging ledenwerving Volksontwikkeling - vanbelleghemluc@hotmail.com


Privacyverklaring Volksontwikkeling Knokke-Heist

Volksontwikkeling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met de gegevens die we over u verzamelen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Volksontwikkeling houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent dat Volksontwikkeling Knokke-Heist:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor u ze ons doorgaf. De doelen en categorieën persoonsgegevens worden verderop beschreven in deze Privacyverklaring;
 • uw persoonsgegevens alleen verwerkt voor de doelen waarvoor u toestemming gaf, of waarvoor Volksontwikkeling een andere rechtsgrond heeft (bijvoorbeeld een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang, zoals het aanmaken en invullen van onze gezinskaart Volksontwikkeling, het bezorgen hiervan alsook ons halfjaarlijks ledenblad De Hoofdzaak);
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben om uw gegevens te gebruiken. We leggen daarbij ook altijd uit voor welk doel we die gegevens zullen gebruiken;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat je gegevens veilig bewaard worden;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen;
 • op de hoogte is van uw rechten over uw persoonsgegevens en die zal respecteren.

Volksontwikkeling Knokke-Heist is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hebt U vragen, neem gerust contact op via één van de hierboven vermelde e-mailadressen en personen.

Deze privacyverklaring zal ook te vinden zijn op de websites van de samenwerkende verenigingen Volksontwikkeling:

www.cultuursmakers.be/knokke-heist

www.davidsfondsknokke.be

 


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Volksontwikkeling Knokke-Heist verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen met volgende rechtsgronden:

Volgens taak van algemeen belang

Gezinskaarten aanmaken, versturen en erover informeren naar rechthebbenden, conform de wettelijke opdracht alsook het bezorgen van ons halfjaarlijks ledenblad De Hoofdzaak.

Als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft

 • Nieuwsbrieven, aankondigingen, magazines, eenmalige publicaties versturen.
 • Een gratis abonnement op De Hoofdzaak of een Nieuwsbrief / herinnering / uitnodiging van Volksontwikkeling beheren.
 • Een bestelling van een eenmalige publicatie beheren.
 • Een vraag beantwoorden via het contactformulier, telefoon of e-mail.
 • Reageren op artikels op de websites van Davidsfonds Knokke en Cultuursmakers Knokke-Heist

 


Persoonsgegevens bezorgen aan derden

Volksontwikkeling geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met die partijen (verwerkers) maakt Volksontwikkeling de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als we gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).

U mag er op rekenen dat wij uw gegevens NIET doorgeven aan andere verenigingen, commerciële organisaties. In onze e-mailcommunicatie zorgen wij er ook voor dat uw e-mailadres niet zichtbaar is.


Bewaartermijn

Volksontwikkeling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen. Concreet betekent dit dat wij uw naam in onze ledenlijst bewaren, inclusief e-mailadres en eventueel andere gegevens (adres, telefoonnummer) zolang uw lidmaatschap loopt. Vanaf het moment dat u ons meedeelt geen lid meer te willen zijn, verwijderen wij uw naam en gegevens uit onze lijst en ontvangt u geen herinneringen / uitnodigingen / Nieuwsbrieven meer alsook annuleren wij het bezorgen van ons halfjaarlijks tijdschrift De Hoofdzaak. 


Beveiliging van de gegevens

Volksontwikkeling Knokke-Heist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De bestuursleden die gebruik maken van uw gegevens om u Nieuwsbrieven / herinneringen / uitnodigingen / tijdschrift De Hoofdzaak te bezorgen, werden voldoende ingelicht om uw gegevens te respecteren en alleen voor de vereniging te gebruiken.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U kan altijd vragen om de gegevens die Volksontwikkeling over U heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren. De toestemming die U hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ook intrekken. U kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen. U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons. Met die vragen kan je terecht via de contactgegevens hogerop (zie e-mailadressen) in deze verklaring. Om misbruik te voorkomen, kan Volksontwikkeling bij contact vragen om je adequaat te identificeren.


Klachten

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraagt Volksontwikkeling Knokke-Heist om daarover direct contact met ons op te nemen via de contactgegevens hogerop in deze verklaring. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Wijziging privacy statement

 • Volksontwikkeling Knokke-Heist kan zijn privacyverklaring wijzigen. Zo’n wijziging kondigen we aan op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen we steeds opslaan in ons archief.

<
>
x