Belastingvrij schenken of legateren aan Cultuursmakers vzw

Het nultarief erf-en schenkbelasting voor giften/legaten aan vzw’s 
De Vlaamse regering heeft in 2021 een hervorming van de erf- en schenkbelasting doorgevoerd. Goede doelen (waaronder ook vzw’s zoals Cultuursmakers) betalen sinds 1 juli 2021 geen erfbelasting meer wanneer je hen iets schenkt of nalaat via jouw testament. Dat is ook het geval voor wie bij leven een schenking doet voor het goede doel. Een nultarief dus, terwijl dat in het verleden 8,5% (bij nalatenschap) en 5,5% (bij schenking) was. Voor mensen die in Brussel en Wallonië wonen blijven de tarieven ongewijzigd.

De vroegere fiscale formule van het duolegaat, waarbij nalaten aan verre familieleden wordt gecombineerd met een legaat aan een goed doel om zo per saldo meer over te houden, is bijgevolg voor erflaters sinds 1 juli 2021 niet meer uitvoerbaar. Vermogensadviseurs raden aan dat zij die in een testament gebruik maakten van het duolegaat, deze formule herzien. Zij adviseren om voortaan, althans voor zij die in het Vlaams gewest wonen, te werken met een rechtstreeks legaat.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het duolegaat een handig instrument om erfbelasting te vermijden. De tarieven liggen er momenteel immers beduidend hoger dan in het Vlaams Gewest. Bij schenking en legatering aan vzw's met een goed doel, beloopt de schenkbelasting 7% en de erfbelasting 25%.

Er zijn twee manieren om in het Vlaams Gewest van het nultarief te genieten: er is enerzijds het schenken van geld, roerende of onroerende goederen. Dit gebeurt ofwel via hand- of bankgift (geld of roerende zaken) ofwel via een notariële akte (alle zaken). De schenker en Cultuursmakers vzw genieten dan van een algehele vrijstelling van schenkbelastingen. Dit is niet te verwarren met de machtiging om fiscale attesten uit te reiken voor minimumgiften vanaf 40 euro. Cultuursmakers vzw is niet erkend om dergelijke attesten uit te reiken die aanleiding geven tot een belastingvermindering bij de schenker.

Er is anderzijds het legateren van geld, roerende of onroerende zaken. Veelal neemt dit de vorm aan van een bijzonder legaat (in tegenstelling tot een algemeen legaat), d.w.z. het legateren van een bepaalde geldsom, een kunstwerk, een huis, enz. Legateren wil zeggen dat je een bestemming wil geven aan jouw nalatenschap in afwijking van de wettelijke devolutieregels (uw langstlevende partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, broers, zussen, tantes, ooms, neven en nichten, enz.), hetgeen in dit specifieke geval belastingvrij verloopt.

Concreet kan dit via de opmaak van een testament, hetzij onderhands (handgeschreven, gedateerd en ondertekend) hetzij via een notaris. Een eigenhandig geschreven testament laat men best bewaren via een notaris (in een centraal register). Een testament is steeds herroepbaar.

Het ‘waarom’ van dit alles
Een schenking of een testament geeft de nodige gemoedsrust en zekerheid dat met jouw wensen rekening wordt gehouden. Bovendien levert het in 2021 ingevoerde nultarief de mogelijkheid om schenkbelasting en/of erfbelasting te vermijden. Bij wijze van illustratie kan worden vermeld dat in het Vlaams Gewest de erfbelasting tussen partners en in rechte lijn al snel oploopt tot 27%, maar in alle andere gevallen (waar men geen of verre erfgenamen heeft) al snel tot 55%. Door een ‘beperkte’ schenking te doen aan een goed doel, wordt een loodzware erfbelasting verminderd. Concreet zal de (derde) begiftigde netto ‘iets’ minder krijgen, maar zal het goede doel ook ‘iets’ ontvangen ten koste van de overheid die over het geheel minder erfbelasting zal ontvangen.

Een voorbeeld kan dit illustreren: Jan woont in het Vlaams gewest, heeft geen erfgenamen en laat een vermogen na van 300.000 euro. Als er naast een derde persoon (Mieke) ook een goed doel wordt opgenomen in het testament van Jan, zal er per saldo minder erfbelasting moeten betaald worden:

  • Zonder legaat aan een goed doel betaalt Mieke:
    300.000 euro – erfbelasting t.b.v. 150.500 euro = blijft netto over voor Mieke: 149.500 euro
  • Met een legaat van 75.000 euro aan Cultuursmakers vzw betaalt Mieke:
    300.000 euro – erfbelasting t.b.v. 109.250 euro = blijft over voor Mieke: 115.750 euro én voor Cultuursmakers vzw: 75.000 euro

Een voorbeeld van testament of elke bijkomende toelichting kan je in alle discretie worden bezorgd. Voor vragen of verzoeken kan je contact opnemen met de directeur van Cultuursmakers vzw via info@cultuursmakers.be of 03 224 10 52.

<
>
x